http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
SAMORZĄD
PRAWO
KODEKS ETYKI
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU
wpisanie/aktualizacja rejestru
skreślenie z rejestru
wydanie prawa wykonywania zawodu
OŚRODEK INFORMACYJNO - EDUKACYJNY
KONSULTANCI
LINKI
NAPISZ DO NAS
INSTRUKCJA OBSŁUGI
KSZTAŁCENIE POMOSTOWE
KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE
SPRAWOZDANIA
AKTUALNOŚCI
BIULETYN "Czas Przemian"
DYŻURY W BIURZE NOIPIP
XX OKRĘGOWY ZJAZD NOIPiP
KOMISJE I ZESPOŁY
WYKONYWANIE ZAWODU
SZUKAJ
STATYSTYKA
OSTATNI DYŻUR


 
PRAWO WYKONYWANIA ZAWODU 
 
data publikacji:  03-06-2005 | 11:40
data ostatniej modyfikacji:  13-12-2011 | 06:45

Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki / położnej uzyskuje osoba, która:

Æ      posiada obywatelstwo polskie,

Æ      posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej, położnych bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,

Æ      odbyła wymagany staż podyplomowy – dotyczy wyłącznie absolwentów szkól pomaturalnych. Na czas odbywania stażu podyplomowego okręgowa rada wydaje ograniczone prawo wykonywania zawodu,

Æ      posiada pełną zdolność o czynności prawnych,

Æ      posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu

 

Prawo wykonywania zawodu przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej złożony we właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.

 
 


Interaktywna Polska